Home > Surga

Syafa’at Nabi saw untuk Penghuni Surga Terakhir (Bagian Terakhir)

Dalam kelanjutan hadits syafa’at Nabi saw pada hari hisab dimana Nabi saw berdo’a di ujung shirath untuk keselamatan umatnya, sehingga selamatlah orang-orang yang ditaqdirkan selamat, meski itu ada yang tercabik-cabik dahulu di shirath atau bahkan sempat terjatuh dahulu ke dalam neraka tetapi kemudian diselamatkan karena masih ada la ilaha illal-‘Llah

Read More

Syafa’at Nabi saw untuk Penghuni Surga (Bagian Kelima)

Syafa’at Nabi saw untuk para penghuni surga dalam mengangkat derajat mereka ditunjukkan oleh hadits-hadits yang menerangkan keberadaan syafa’atnya di surga, atau syafa’at yang ditujukan untuk orang-orang yang jelas keshalihannya. Hadits-hadits itu menunjukkan bahwa ada pertolongan khusus dari Nabi saw untuk mereka yang shalih dengan syafa’atnya. Karena orang yang shalih penghuni

Read More
‘Amr Masuk Surga Meski Tidak Pernah Shalat

‘Amr Masuk Surga Meski Tidak Pernah Shalat

Nama lengkapnya ‘Amr ibn Tsabit ibn Waqasy/Uqaisy ibn Zaghbah ibn Za’ra ibn ‘Abdil-Asyhal. Nama panggilannya Ashram/Ushairim. Sering dinisbatkan kepada kakeknya sehingga dipanggil ‘Amr ibn Uqaisy, atau kepada kakek buyutnya dengan panggilan Ashram/Ushairim ibn ‘Abdil-Asyhal. Ibunya adalah saudara Hudzaifah ibnul-Yaman (al-Ishabah fi Tamyizis-Shahabah). Al-Hafizh Ibn Hajar dalam kitabnya al-Ishabah fi Tamyizis-Shahabah mengutip

Read More