Home > Bulan Puasa

Tuntunan Praktis Tadabbur al-Qur`an

Tadabbur asal katanya adalah dubur; ujung sesuatu. Maksudnya: “Merenungkan akibatnya dan kesudahan perkaranya” (al-Biqa’i, Nazhmud-Durar fi Tanasubil-Ayat was-Suwar). Sementara Wahbah az-Zuhaili menjelaskan: “Ta`ammul  ma’anihi wat-tabasshur bi ma fihi; merenungkan maknanya dan menghayati kandungannya.” (Tafsir al-Munir QS. 4 : 82). Al-Hafizh Ibn Katsir dalam muqaddimah Tafsirnya juga ketika menafsirkan ayat 82

Read More